社員紹介

Our Team

YutoAlain Katsura
Makoto Nakayama
Tatsuya Mine
Masahiko Bito
Masato Onishi
Naoya Hagihara
Toshitaka Matsumura
Naoki Minagawa
Daiki Murao
Kiitsu Tanaka
Yoshihiro Norikane
Atsushi Takakuru
Shun Nagayama
Shota Sato
Kakeru Sagara
Shigeki Harada
Sonho Kan
James Pleasant